O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

Dňa: 23.08.2016

O Z N Á M E N I E

o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

 

V súlade s § 54, od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oznamuje, že

Ing. Katarína Haladejová

 

doktorandka v internej forme štúdia celouniverzitného pracoviska VILA, študijného programu 5.2.19 Anorganické technológie a nekovové materiály obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu

 

dňa 23. augusta 2016  od 10,00 hod.

 

na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, 911 50 Trenčín, miestnosť – zasadačka VILA B102

 

T é m a  doktorandskej dizertačnej práce :

 

Nové sklené a sklokeramické luminiscenčné materiály na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v LED diódach vyžarujúcich biele svetlo.

 

O p o n e n t i  doktorandskej dizertačnej práce :

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.-  FChPT STU Bratislava

      doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. -  Úach SAV Bratislava

 

Doktorandská dizertačná práca je záujemcom k dispozícii na študijnom referáte CUP VILA, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 3, 911 50 Trenčín, fakultná budova C.

    

Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

Návrat na aktuality