Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTUDIJNÝ PROGRAM

CHÉMIA A TECHNOLÓGIA ANORGANICKÝCH MATERIÁLOV A SKLA

pre ak. rok 2017/18 (II. stupeň – Ing.)

Študijný program Chémia a technológia anorganických materiálov a skla

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Chémia a technológia anorganických materiálov a skla  je ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske) v danom alebo príbuznom študijnom odbore.

Základné podmienky a dokumenty:

 • prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3), riadne vyplnená, podpísaná – osobné údaje, forma štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium,
 • uchádzač nemusí vpisovať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2,
 • súčasťou prihlášky musí byť podpísaný životopis,
 • doklad o bezhotovostnom prevode poplatku za prijímacie konanie,
 • absolventi I. stupňa vysokoškolského vzdelania predložia overenú kópiu diplomu,  vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok.  Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP VILA.  

 

V prípade nekompletnosti požadovaných údajov nebude prihláška zaradená do databázy prijímacieho konania.

Uchádzači budú prijatí formou výberového konania. Kritériom prijatia budú výsledky na I. stupni VŠ štúdia.

Rektor TnUAD zváži vypísanie druhého kola prijímacieho konania v prípade, že po prvom kole nebude prijatý dostatočný počet uchádzačov.

Výsledky budú zverejnené v Akademickom informačnom systéme v deň zasadnutia výberovej komisie, alebo najneskôr deň po jej zasadnutí.

Cudzím jazykom je anglický jazyk, ktorý sa bude vyučovať pre začiatočníkov aj pokročilých.

 

Poplatky spojené so štúdiom

Denná forma inžinierskeho štúdia   -  podľa zákona bezplatne.

Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (nadštandard): 700,- € (sedemsto eur) pre akademický rok.

 

Akreditované študijné programy                                             Forma štúdia           T             R             PP*

chémia a technológia anorganických materiálov a skla           denná                   Ing.            2           40

 

PP*  počet prijatých

 

Termín podania prihlášky (3. kolo):                 do 30. septembra 2017

Poplatok za prijímacie konanie:                        27 €          

Banka:                                                                  Štátna pokladnica

Účet:                                                                     SK 13 8180 0000 0070 0006 5375               

Variabilný symbol:                                              19124

 

Adresa:                  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Študentská 2, 911 50 Trenčín

 

 Profil absolventa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Chémia a technológia anorganických materiálov a skla majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu spolupracovať s odborníkmi aj z iných profesií, vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu Chémia a technológia anorganických materiálov a skla:

 • pozná zákonitosti chemických reakcií a štruktúry anorganických materiálov a skla a vie ich využiť pri optimalizácii a modelovaní procesov s využitím výpočtovej techniky;
 • vie aplikovať nové poznatky výskumu v praxi;
 • využíva moderné metódy a prostriedky pri riešení technických problémov;
 • vie analyzovať technologické problémy a vhodnými metódami ich riešiť.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu Chémia a technológia anorganických materiálov a skla dokáže:

 • riadiť technologické procesy;
 • viesť tímy pracovníkov;
 • viesť projekty;
 • formulovať výskumné problémy;
 • využívať metódy a techniky riadenia, kontroly procesov a kvality materiálov.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu Chémia a technológia anorganických materiálov a skla je spôsobilý:

 • samostatne sa ďalej vzdelávať;
 • samostatne podnikať v oblasti chemického výskumu;
 • pôsobiť v štátnej správe.

 

Bližšie informácie budú zverejnené na www.tnuni.sk