Špecializované pracoviská

 

 

Rok vzniku: 2013
Zameranie: výskum chémie materiálov (keramika, sklo, silikátové materiály)
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj

Link: https://sites.google.com/site/ceksimeu/uvod

 

  Strategickým cieľom projektu "Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály" je podpora excelentného výskumu v oblasti keramiky, skla a silikátových materiálov s dôrazom na rozvoj potrebnej infraštruktúry a spolupráce na medzinárodnej úrovni.
          Zriadené Centrum excelentnosti, ktoré je z hľadiska svojho zamerania jedinečným pracoviskom na Slovensku, je spoločným pracoviskom partnerov projektu: Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach.
           Pracovisko disponuje viacerými špecializovanými laboratóriami vybavenými špičkovou prístrojovou a modernou informačno-komunikačnou technikou, ktoré umožňujú riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu, ako aj experimentálny vývoj v oblasti prípravy, charakterizácie a diagnostiky nových typov materiálov a ich transfer do moderných technológií. Špičkový výskum vychádzajúci taktiež z potrieb priemyselnej základne v trenčianskom regióne a prihraničných regiónov Českej republiky, sa zameriava predovšetkým na oblasť progresívnych keramických materiálov a oblasť oxidových skiel. Cieľovou skupinou z pohľadu spolupráce s priemyslom je obranný, strojársky, automobilový a predovšetkým sklársky priemysel.
            Vybudované laboratóriá elektrónovej mikroskopie, röntgenovej difrakcie, termickej analýzy, keramografické a pecné laboratóriá, ako aj laboratórium molekulovej spektroskopie slúžia tak nielen na excelentný výskum vedecko-výskumných pracovníkov v danej oblasti, ale aj na školenie domácich a zahraničných doktorandov v študijnom programe Anorganické technológie a nekovové materiály.
             Centrum sa naplno zameriava i na intenzifikáciu medzinárodnej spolupráce, a to na poli výskumných aktivít i pravidelných výmenných mobilít výskumníkov a doktorandov. V spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi (v ČR, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Belgicku a iné.) Centrum získalo viacero významných výskumných a rozvojových domácich a zahraničných grantov (napr. NATO Science for Peace and Security). Prostredníctvom výzvy európskeho programu Horizont 2020 - WIDESPREAD-2014-1 získalo, spoločne s partnermi z univerzity v Padove, nemeckými univerzitami v Jene a Erlangene a španielskym Inštitútom pre sklo a keramiku, možnosť vytvorenia personálnej, prístrojovej a metodickej bázy pre vybudovanie excelentného centra s medzinárodnou pôsobnosťou - Centra pre výskum funkčných a povrchovo funkcionalizovaných skiel (FunGLASS).
          Existencia Centra excelentnosti má súčasne kvalitatívny i kvantitatívny dopad na výstupy publikačnej činnosti svojich pracovníkov, ktorí publikujú výsledky svojej vedecko- výskumnej činnosti v neperiodických publikáciách, ale predovšetkým vo vedeckých periodikách evidovaných databázou WoS.

 

Rok vzniku: 2013
Zameranie: výskum skla
Financovanie: Operačný program cezhraničnej spolupráce SR–ČR 2007-2013, štátny rozpočet, spolufinancovanie TnUAD
Link: http://kasklo.sk

        Výskumno-vzdelávacie pracovisko bolo vybudované v rámci spoločného projektu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Vysokou školou chemicko–technologickou v Prahe (ČR) a Strednou umelecko-priemyselnou školou sklárskou Valašské Meziříčí (ČR) s názvom „Bielokarpatská sklárska výskumno-vývojová a vzdelávacia základňa“.
             Pracovisko predstavuje vzdelávaciu, výskumnú a vývojovú sklársku základňu na území Euroregiónu Bílé–Biele Karpaty, tradičnom území sklárskej výroby. Jeho cieľom je podporovať výmenu skúseností, transfer technológií a zlepšovanie vzájomnej spolupráce medzi podnikmi, univerzitami a výskumnými strediskami, čo umožňuje udržiavať konkurencieschopnosť a ekologizáciu sklárskych podnikov.
            V rámci pracoviska je na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sprevádzkované certifikované laboratórium RTG fluorescenčnej spektroskopie (prístroj TIGER S8, tavička, lis a planetárny mlyn), ktorého cieľom je vývoj metodík merania orientovaných na potreby praxe podnikov sklárskeho priemyslu v ČR i SR. Laboratórium je využívané i vo vzdelávacom procese inžinierskeho  a doktorandského štúdia.
            Na Strednej umelecko-priemyselnej škole sklárskej vo Valašskom Meziříčí bolo vytvorené zdielané výpočtové a informačné GLASS CENTRUM.  Centrum sa zameriava na vypracovávanie metodík optimalizácie energetickej záťaže vysokoteplotných procesov sklených materiálov.