Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANORGANICKÉ TECHNOLÓGIE A NEKOVOVÉ MATERIÁLY pre ak. rok 2017/18 (III. stupeň – PhD.)

Študijný program Anorganické technológie a nekovové materiály

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe Anorganické technológie a nekovové materiály  je ukončené vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa (inžinierske, magisterské) v danom alebo príbuznom študijnom odbore.

Základné podmienky a dokumenty:

  • prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive pre III. stupeň vysokoškolského štúdia(formát A3),  riadne vyplnená, podpísaná – osobné údaje, forma štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium;
  • uchádzač nemusí vpisovať predmety a známky za inžinierske/magisterské štúdium na strane č. 2;
  • súčasťou prihlášky musí byť podpísaný životopis;
  • doklad o bezhotovostnom prevode poplatku za prijímacie konanie;
  • absolventi II. stupňa vysokoškolského vzdelania predložia overenú kópiu diplomu,  vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných predmetov.  Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP VILA.

V prípade nekompletnosti požadovaných údajov nebude prihláška zaradená do databázy prijímacieho konania.

Uchádzač si môže na študijný program Anorganické technológie a nekovové materiály poslať len jednu prihlášku a v nej vyznačiť jednu formu štúdia (dennú alebo externú).

Uchádzači budú prijatí formou prijímacieho konania. Kritériom prijatia bude hodnotenie prijímacej komisie na základe ústneho pohovoru.

Výsledky budú zverejnené v Akademickom informačnom systéme v deň vykonania prijímacej skúšky, alebo najneskôr deň po jej vykonaní.

Cudzím jazykom je anglický jazyk, ktorý sa bude vyučovať pre začiatočníkov aj pokročilých.

 

Poplatky spojené so štúdiom

Denná forma doktorandského štúdia   -  podľa zákona bezplatne.

Poplatok za externú formu štúdia  - 800,- € (osemsto eur) pre akademický rok.

Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (nadštandard): 800,- € (osemsto eur) pre akademický rok.

Akreditované študijné programy                               Forma štúdia           T             R             PP

Anorganické technológie a nekovové materiály         denná                   PhD.          4              5

Anorganické technológie a nekovové materiály          externá                 PhD.         5              2

 

 

1. termín prijímacej skúšky :                     27. júna 2017            

2. termín prijímacej skúšky:                      23. augusta 2017      

Termín najneskoršieho podania prihlášky pre ak. rok 2017/2018:       do 31. júla 2017

Poplatok za prijímacie konanie:                27 €          

 

Banka:                       Štátna pokladnica
Číslo účtu:                 7000065375/8180
Variabilný symbol:   190240

Špecifický symbol:   XXXXXXXXXX

(uvádza sa pri bankovom prevode)

  • bez medzery, doplniť rodné číslo bez lomítka
  • do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

 

Adresa:                        Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, CUP VILA,

                                      Študentská 2, 911  50 Trenčín

Profil absolventa

Absolvent tohto študijného programu ovláda vedecké metódy výskumu prípravy nových nekovových anorganických materiálov. Je schopný samostatne riešiť problémy rozvoja anorganických technológií vrátane znižovania odpadov a riešenia ich zhodnotenia. Špeciálne vedomosti má v oblasti skla, Má hlboké teoretické vedomosti v oblasti termodynamiky            a kinetiky a je schopný riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi. Aktívne ovláda výpočtovú techniku a informatiku. Je schopný aktívne pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore a vykonávať projektové manažérstvo.

Jeho teoretické vedomosti sú predpokladom k uplatneniu vo výskumných a vývojových pracoviskách v priemysle a interdisciplinárnych odboroch.