Záverečné práce - bakalárske, diplomové a doktorandské

 

Názov študijného odboru: 5.2.18 Chemické technológie

Názov študijného programu: Chémia a technológia anorganických materiálov a skla 

Typ štúdia: Inžinierske štúdium 

Forma štúdia: Denné štúdium 

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky denné

Udeľovaný akademický titul: „inžinier“ (v skratke „Ing.“) 

 

Absolvent inžinierskeho štúdia v študijnom odbore 5.2.18 Chemické technológie, študijného programu Chémia a technológia anorganických materiálov a skla ovláda vedecké metódy výskumu prípravy nových nekovových anorganických materiálov. Majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu spolupracovať s odborníkmi aj z iných profesií, vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.