Informácie o ŠP

Chémia a technológia anorganických materiálov a skla

 

Už od prvého ročníka máte možnosť získať štipendium vo výške až 1 000 €.

 

tnuni.sk/uchadzaci/pokyny-pre-vyplnenie-elektronickej-prihlasky/

 

Akademický rok: 2017/2018
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Ing.

 

 

Anotácia študijného programu::

Študijný program Chémia a technológia anorganických materiálov a skla (2. stupeň) sa uskutočňuje v študijnom odbore 5.2.18 Chemické technológie v oblasti výskumu 12 Chémia, chemická technológia a biotechnológie.

Študijný program v dennej forme trvá 4 semestre (2 roky) a je ukončený obhajobou diplomovej práce a absolvovaním štátnej záverečnej skúšky.

 

Uplatnenie absolventov:

Absolventi majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu spolupracovať s odborníkmi aj z iných profesií, vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

 

Prijímacie konanie

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Chémia a technológia anorganických materiálov a skla  je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske) v danom alebo príbuznom študijnom odbore.

Prihláška

 

Povinné prílohy

  • životopis
  • bakalársky diplom
  • doklad o bezhotovostnom prevode poplatku za prijímacie konanie
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ

 

Ročné školné

  • Denné: bezplatne (štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €)

 

Poplatok za prijímacie konanie

  • písomná prihláška: 27 €
  • elektronická prihláška: 27 €

 

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK 13 8180 0000 0070 0006 5375

Variabilný symbol: 19124

Adresa: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 91150 Trenčín