Základné informácie o pracovisku

Centrum kompetencie pre výskum skla VILA (VILA) je spoločným pracoviskom Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Pracovisko sa hlási k nástupníctvu po trenčianskom Výskumnom a vývojovom ústave sklárskom, ktorý zanikol krátko po roku 1989. Počas svojej existencie prešla VILA viacerými transformáciami, najskôr ako súčasť Oddelenia taveninových sústav ÚACh SAV, neskôr ako samostatné oddelenie ústavu. Po vzniku Trenčianskej univerzity sa pretransformovala na spoločné pracovisko ÚACh SAV a FPT TnU a v roku 2002 na celouniverzitné pracovisko. V roku 2004, vstupom RONA a.s., Lednické Rovne sa začala písať história VILA ako spoločného výskumného pracoviska, ktoré prostredníctvom svojich troch zriaďovateľov reprezentovalo tri hlavné aspekty vedy a výskumu: základný výskum, aplikovaný výskum a výchovu a vzdelávanie sklárskych odborníkov. Vstupom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a po vystúpeni RONA a.s. sa pracovisko posilnilo najmä v akademickej sfére a momentálne predstavuje centrum, ktoré v rámci Slovenska dosahuje špičkové výsledky v oblasti výskumu a vývoja pokročilých nekovových anorganických materiálov, najmä skla a keramiky.