Informácie o ŠP

Anorganické technológie a nekovové materiály

Spoločné celouniverzitné pracovisko

tnuni.sk/uchadzaci/pokyny-pre-vyplnenie-elektronickej-prihlasky/

Akademický rok: 2016/2017
Forma štúdia: denná/externá
Stupeň štúdia: 3.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4 / 5
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: PhD.

Anotácia študijného programu:

Študijný program Anorganické technológie a nekovové materiály je zaradený do študijného odboru 5.2.19 anorganická technológia a materiály. 

Uplatnenie absolventov:

Absolvent tohto študijného programu ovláda vedecké metódy výskumu prípravy nových nekovových anorganických materiálov. Je schopný samostatne riešiť problémy rozvoja anorganických technológií vrátane znižovania odpadov a riešenia ich zhodnotenia. Špeciálne vedomosti má v oblasti skla, Má hlboké teoretické vedomosti v oblasti termodynamiky a kinetiky a je schopný riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi. Aktívne ovláda výpočtovú techniku a informatiku. Je schopný aktívne pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore a vykonávať projektové manažérstvo.

Jeho teoretické vedomosti sú predpokladom k uplatneniu vo výskumných a vývojových pracoviskách v priemysle a interdisciplinárnych odboroch.

Prijímacie konanie

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu III. stupňa štúdia na TnUAD v Trenčíne je absolvovanie študijného programu II. stupňa štúdia a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.
 • Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje univerzita témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať.
 • Pre každú vypísanú tému je určený školiteľ.
 • Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.
 • Uchádzač bude pozvaný na prijímaciu skúšku písomnou formou na základe prihlášky na štúdium.
 • Prijímacia skúška na univerzitný študijný program so zvolenou témou dizertačnej práce podľa zákona 131/2012 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 57 ods. 3 sa bude konať pred komisiou.
 • Prijímacie skúšky na tretí stupeň štúdia na TnUAD sa budú konať v dňoch 14. júna 2016 a 30. augusta 2016.

Prihláška

Povinné prílohy

 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • doklad o bezhotovostnom prevode poplatku za prijímacie konanie

Ročné školné

 • Denné: bezplatne (štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €)
 • Externé: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie

 • písomná prihláška: 27 €
 • elektronická prihláška: 27 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000065375/8180
Variabilný symbol: 190240
Referenčné číslo: 56 99 687