Prihláška

 

 

PRIHLÁŠKA musí byť podaná na predpísanom tlačive pre III. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3):

 

  • prihláška musí byť riadne vyplnená, podpísaná – osobné údaje, forma štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium;
  • uchádzač nemusí vpisovať predmety a známky za inžinierske/magisterské štúdium na strane č. 2;

 

Súčasťou prihlášky musí byť:

 

  • podpísaný životopis; doklad o bezhotovostnom prevode poplatku za prijímacie konanie;
  • absolventi II. stupňa vysokoškolského vzdelania predložia overenú kópiu diplomu,  vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných predmetov.  Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP VILA.  

 

V prípade nekompletnosti požadovaných údajov nebude prihláška zaradená do databázy prijímacieho konania. Uchádzač si môže na študijný program Anorganické technológie a nekovové materiály poslať len jednu prihlášku a v nej vyznačiť jednu formu štúdia (dennú alebo externú). Uchádzači budú prijatí formou prijímacieho konania. Kritériom prijatia bude hodnotenie prijímacej komisie na základe ústneho pohovoru. Výsledky budú zverejnené v Akademickom informačnom systéme v deň vykonania prijímacej skúšky, alebo najneskôr deň po jej vykonaní. Cudzím jazykom je anglický jazyk, ktorý sa bude vyučovať pre začiatočníkov aj pokročilých.

 

 Viac informácii nájdete v Podmienkach prijatia.