Akreditované ŠP

Názov študijného odboru: 5.2.19 Anorganická technológia a materiály 

Názov študijného programu: Anorganické technológie a nekovové materiály 

Typ štúdia: Doktorandské štúdium 

Forma štúdia: Denné a externé štúdium 

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky denné / 5 rokov externé 

Udeľovaný akademický titul : „philosophiae doctor“ (v skratke „PhD.“) 

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.2.19 Anorganické technológie a materiály, študijného programu Anorganické technológie a nekovové materiály ovláda vedecké metódy výskumu prípravy nových nekovových anorganických materiálov. Je schopný samostatne riešiť problémy rozvoja anorganických technológií vrátane znižovania odpadov a riešenia ich zhodnotenia. Špeciálne vedomosti má v oblasti skla, anorganických spojív, keramických a žiaruvzdorných materiálov a anorganických aditív. Má hlboké teoretické vedomosti v oblasti termodynamiky a kinetiky a je schopný riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi. Ovláda metódy štúdia štruktúry a vlastností materiálov. Aktívne ovláda cudzí jazyk, výpočtovú techniku a informatiku. Je schopný aktívne pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore a vykonávať projektové manažérstvo. Jeho teoretické vedomosti sú predpokladom k uplatneniu vo výskumných a vývojových pracoviskách v priemysle a interdisciplinárnych odboroch.