Vedecko-výskumné zameranie

 

Sklo:

 • skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami skiel so špeciálnym zameraním na oxidové, resp. kremičitanové sklá
 • termodynamické a molekulovodynamické modelovanie štruktúry a vlastností skiel a sklotvorných tavenín
 • kinetika lúhovania skiel kvapalnými médiami
 • meranie elektrických a impedančných charakteristík skiel a sklotvorných tavenín pri vysokých teplotách
 • priame pozorovanie dejov v sklotvorných taveninách, najmä procesov tavenia sklárskeho kmeňa a čírenia skloviny
 • vysokoteplotná UV-VIS spektroskopia skiel a sklotvorných tavenín
 • plameňová syntéza ťažko taviteľných skiel
 • hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami

 

Keramika:

 • translucentné a transparentné keramické a sklokeramické materiály
 • skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami amorfných fáz na hraniciach zŕn v polykryštalických keramických materiáloch a ich vplyvu na mikroštruktúru a vlastnosti (mechanické, elektrické, atď.)
 • nanokompozity na báze Al2O3
 • oteruvzdornosť keramických materiálov
 • korózna odolnosť pokročilých keramických materiálov a biomateriálov